Now showing items 1-1 of 1

  • Upoznavanje sa različitim postupcima remedijacije zemljišta 

    Ivkovic, Sonja
    Osnovni cilj kursa je edukacija nastavnika u oblasti primene različitih metoda remedijacije. Kurs će obuhvatiti pregled osnovnih metoda za remedijaciju sedimenta sa fokusom na imobilizaciju teških metala u sedimentu, ...